Tájékoztató az államot illető bűnügyi költség és rendbírság elengedése vagy mérséklése iránt benyújtott kérelmek intézéséről

A büntetőeljárás során megállapított államot illető bűnügyi költség, illetve a kiszabott rendbírság megfizetését az igazságügyi miniszter által átruházott hatáskörben eljárva a parlamenti államtitkár különös méltánylást érdemlő okból egészben vagy részben elengedheti.


A méltányossági eljárás, írásban benyújtott, saját kezű aláírással ellátott kérelemre indul. A kérelmet a fizetésre kötelezett, a fizetésre kötelezett védője, a fizetésre kötelezett képviselője vagy hozzátartozója nyújthatja be.

Ha a bűnügyi költség viselésére több terhelt egyetemlegesen kötelezett, a kérelem érdemi elbírálására csak abban az esetben kerülhet sor, ha egyidejűleg valamennyi terhelt nyújtott be méltányossági kérelmet.

 

A kérelmet az ügyben első fokon eljárt bíróságnál, vagy az eljárást megszüntető ügyészségnél, illetve a rendbírságot kiszabó bíróságnál, ügyészségnél vagy nyomozó hatóságnál kell benyújtani. Az Igazságügyi Minisztériumnál benyújtott kérelem – ha a szükséges adatokat tartalmazza – a felterjesztésre jogosult bírósághoz, ügyészséghez vagy nyomozó hatósághoz kerül továbbításra. Ez azonban meghosszabbítja az ügyintézés időtartamát, ezért a kérelmet az illetékes bíróságnál, ügyészségnél, nyomozó hatóságnál javasolt benyújtani.

Az eljárás illetékmentes.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:
•    a terhelt személyes adatait,
•    a bíróság (ügyészség, nyomozó hatóság) megnevezését, a bűnügyi költséget megállapító vagy rendbírságot kiszabó határozat ügyszámát,
•    a kérelem célját,

•    a kérelem indokait.

 

A bíróság a kérelmet, a büntetőügy résziratait, valamint a további beszerzett iratokat (pl. pártfogó felügyelői környezettanulmány), azok beszerzését követő 8 napon belül felterjeszti az igazságügyi miniszterhez.

 

A méltányossági eljárás során személyes meghallgatásra nem kerül sor.

 

A folyamatban lévő ügyekről kizárólag írásban, a fizetésre kötelezettnek vagy a kérelmezőnek adható tájékoztatás.

 

A döntésről a kérelmet felterjesztő bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság értesíti a fizetésre kötelezettet és a kérelmezőt, és teszi meg a szükséges intézkedéseket.

 

A döntéssel szemben panasznak, jogorvoslatnak nincs helye. Az arra jogosultnak lehetősége van újabb kérelem benyújtására a fentiekben meghatározottak szerint.

 

A méltányossági eljárásra vonatkozó szabályokat

•    a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény CXI. Fejezete,
•    a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról 9/2018. (VI. 11.) IM rendelet,

•    az Igazságügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (VI.11.) IM utasítás

tartalmazzák.            

Menü

Főoldal

Navigáció