Továbbképzési kötelezettség

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 33/B. § (2) bekezdése szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő nyugszik.

A vonatkozó jogszabály alkalmazásában  veszélyhelyzet a 478/2020 (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet, mely 2020. november 4-én lépett hatályba, valamint a 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzetet, mely 2021. február 8-án lépett hatályba. Az előzőekből következően tehát a 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelet által 2020. március 11-én hatályba lépett és 2020. június 18-án megszűnt veszélyhelyzet időtartama a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőbe beleszámít.

Ennek értelmében a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő a veszélyhelyzet idejével meghosszabbodik, kivéve a 40/2020 (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartamát, mely beleszámít a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőbe.

Kihirdetésre került a veszélhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény, mely a 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor fog hatlyba lépni. A 2021. évi XCIX. törvény 35. § (2) bekezdése szerint a veszélyhelyzet ideje a továbbképzési kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele. E jogszabály alkalmazásában veszélyhelyzetnek szintén a fent megjelölt időszakok számítanak. 

A közvetítői eljárásról szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 12/A. §-a alapján a közvetítői tevékenység megfelelő szakmai színvonalának biztosítása érdekében – a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos szinten tartása, fejlesztése céljából – a természetes személy közvetítőt továbbképzésben történő részvételi kötelezettség terheli.

A továbbképzés ötéves időtartamú, egymást követő továbbképzési időszakokban zajlik. Az első továbbképzési időszak számításának a kezdete a névjegyzékbe vételének a napja. A névjegyzékbe 2010. január 1. napját megelőzően felvett természetes személy első továbbképzési időszaka 2014. január 1. napján kezdődik; ha a szakmai képzés elvégzése és 2014. január 1. napja között továbbképzésen vett részt, az továbbképzési kötelezettségének teljesítésébe beszámít.

Továbbképzési kötelezettségét a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII.17.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 7. és 8/A. §-ában meghatározott módon teljesítheti, nevezetesen:
A továbbképzési kötelezettség továbbképzési kreditpontok megszerzésével teljesíthető. A közvetítőnek egy továbbképzési időszak folyamán 50 továbbképzési kreditpontot kell elérnie úgy, hogy legalább kétféle továbbképzési formát teljesít. Egy továbbképzési forma elvégzéséért 10 kreditpont jár. 

Továbbképzési formák:

Az IRM rendelet 8/A. § alapján a szakmai képzésben való oktatókénti közreműködés a közvetítő továbbképzési időszaka alatt a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő alkalmazásával 10-10 kreditpont megszerzésének minősül. A felsőfokú oktatási intézményben történő oktatás a közvetítő továbbképzési időszaka alatt a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő alkalmazásával 10-10 kreditpont megszerzésének minősül. A közvetítés jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatszerzés a közvetítő továbbképzési időszaka alatt 50 kreditpont megszerzésének minősül.

A közvetítő szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítését a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. §-a alapján kell igazolni:

A közvetítő a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését

A közvetítői képzés esetében a végzettség típusa lehet felnőttképzés, felsőoktatási szakirányú továbbképzés, stb. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvános, bárki számára elérhető elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről, mely nyilvántartás többek között tartalmazza a felnőttképzőre vonatkozó azonosító és elérhetőségi adatokat, a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, és a nyilvántartásba vétel időpontját.

Az elektronikus nyilvántartás az alábbi linken keresztül érhető el: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa.

Az igazolásokat a továbbképzési időszak utolsó napjáig, az 50 kreditpont elérését követően összegyűjtve elektronikus úton a aMpUIPTFdv6Z3mmcOa296dmV0aXRva0BpbS5nb3YuaHU= e-mail címre, postai úton az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztálya (Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.) címre kell megküldeni. Az igazolás elmulasztása a Kvtv. 11. § (1) bekezdés d) pontja alapján a névjegyzékből történő törlését eredményezi. Továbbá a Kvtv. 5. § (5) bekezdése szerint, ha a természetes személyt azért kell törölni a névjegyzékből, mert a továbbképzésre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a természetes személy mindaddig nem vehető fel ismételten a névjegyzékbe, amíg az elmaradt továbbképzési kötelezettségét nem teljesíti. 

Menü

Főoldal

Navigáció