Természetes személy

A közvetítői névjegyzékbe kerülés feltételei 2018. január 1-jétől megváltoztak.

A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5. § (1) bekezdése szerint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján a névjegyzékbe fel kell venni azt a
 cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt nem álló – természetes személyt, aki

a) felsőfokú végzettséggel és a végzettség megszerzésétől számított, felsőfokú végzettséghez kötött legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) miniszter rendeletében meghatározott közvetítői szakmai képzést elvégezte,
c) büntetlen előéletű, és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 
A bejelentő a névjegyzékbe történő felvételért díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összegét (7.500 Ft) a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet határozza meg.

A természetes személy a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 417/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdésében meghatározott módon köteles igazolni, hogy a közvetítői tevékenységhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket a közvetítői szakmai képzés elvégzésével elsajátította.
A bejelentő a közvetítői szakmai képzés teljesítését az alábbiakra kiterjedően köteles igazolni:
a) annak a csoportnak a létszámát, amelyben a bejelentő a képzés során részt vett,
b) az a) pont szerinti csoportban közreműködő oktatók számát,
c) a közreműködő oktatók gyakorlatának tartalmát, továbbá időtartamát,
d) a képzés elméleti részének időtartamát,
e) a képzésben oktatott ismeretekre és készségekre vonatkozó tematikát és a gyakorlati rész során alkalmazott gyakorlatszerzési módozatokat.

A közvetítői képzés esetében a végzettség típusa lehet felnőttképzés, felsőoktatási szakirányú továbbképzés-, stb. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a felnőttképzési államigazgatási szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) nyilvános, bárki számára elérhető elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről, mely nyilvántartás többek között tartalmazza a felnőttképzőre vonatkozó azonosító és elérhetőségi adatokat, a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését, és a nyilvántartásba vétel időpontját. 

Az elektronikus nyilvántartás az alábbi linken keresztül érhető el: https://far.nive.hu/publikus-adatok/felnottkepzok-nyilvantartasa.

A névjegyzékbe történő felvétel iránti bejelentést egy példányban, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével a miniszterhez kell benyújtani. A bejelentés faxon történő megtétele kizárt.

A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a természetes személy


A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány az alábbi linkről érhető el:

Bejelentés természetes személyek részére


A bejelentéshez csatolni kell az alábbiakat:

  1. felsőfokú végzettség és egyéb szakirányú végzettség, szakvizsga igazolására szolgáló oklevele(k) másolata(i),
  2. közvetítői szakmai képzés elvégzésének igazolására szolgáló tanúsítvány, oklevél, bizonyítvány stb. másolata és a képzés elvégzésének a képzőintézmény által a Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott módon való igazolása.
  3. szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajz,
  4. a felsőfokú végzettség megszerzésétől számított, felsőfokú végzettséghez kötött legalább ötéves szakmai gyakorlat igazolására szolgáló – a betöltött munkakör megjelölését tartalmazó – dokumentumok másolata(i) (munkáltatói igazolás, munkaszerződés, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt igazoló szerződés, ügyvédi kamarai igazolás, munkakönyv stb.),
  5. a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás 7500 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló, a bankszámla megterhelését tartalmazó napi bankkivonat vagy a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrésze, illetve ezek bármelyikének másolata a „KÖZV” technikai azonosító kód feltüntetésével – a Minisztérium számlaszáma: 10032000-01397136-00000000,
  6. szakmai testületi tagságának igazolása (csak akkor kötelező, ha valamely szakmai testületi tagság névjegyzékben való feltüntetését kéri).
  7. nyelvismeretét akkor tudjuk a névjegyzékben az állami nyelvvizsga szintjeinek megfelelő módon megjeleníteni (alap-, közép-, vagy felsőfok), ha Ön csatolja a megfelelő nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. 
  8. az igazolvány elkészítése érdekében egy felismerésre alkalmas színes igazolványkép postai úton, vagy elektronikusan jpg-formátumban a whkHkYBZBEPiVqx2Nka296dmV0aXRva0BpbS5nb3YuaHU= címre történő megküldése.

A kitöltött bejelentést a fentiekben ismertetett mellékletekkel ellátva, az Igazságügyi Minisztérium Igazságszolgáltatási Kapcsolatok Főosztályához (Postacím: 1357 Budapest, Pf. 2.) lehet benyújtani.

2016. január 1-jétől a bejelentőnek nem kötelessége a büntetlen előélet, valamint annak igazolása, hogy a bejelentő nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, ugyanakkor ezen tény megléte a közvetítői névjegyzékbe vétel kötelező feltétele (Kvtv. 5. § (1) bekezdés c) pontja). Emiatt az Igazságügyi Minisztérium – hivatalból – adatigénylés formájában megkeresi a bűnügyi nyilvántartó szervet ezen tények fennállásának igazolása érdekében.

A névjegyzékbe vételi eljárás mielőbbi lefolytatása érdekében továbbra is lehetőség van arra, hogy a bejelentő a bejelentés mellékleteként maga csatolja az általa megigényelt, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll a közvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy annak igazolását, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítványt nem saját címére, hanem azt közvetlenül az Igazságügyi Minisztérium részére igényelte meg. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás 2016. január 1-jétől évente 4 alkalommal illetékmentes (az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 49. pontja).

A névjegyzékbe felvett közvetítőnek a közvetítői minősége alatt fennálló kötelezettségeit a „Közvetítő vagyok” menüpont tartalmazza.

Menü

Főoldal

Navigáció